•  

អំពីសមាគមគ្រូពេទ្យភែ្នកកម្ពុជា

អំពីសមាគមគ្រូពេទ្យភែ្នកកម្ពុជា​(សគភក)

នៅពេលបច្ចុប្បន្នសមាគមគ្រពេទ្យភែ្នកនៅលើពិភពលោកបានអភិវឌ្ឍន៏យ៉ាងឆាប់រហ័សហើយតាំងពីពេលនោះមកគឺតំរូវឲ្យមានការសហការរវាងជាតិនិង អន្តរជាតិដើម្បីពង្រឹងវិជ្ជាជីវះឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងតាមបទពិសោធន៏ក្នុងចំណោមអ្នកងកទេសថែរក្សាភែ្នកនៅកម្ពុជាជំនាញការវះកាត់និងចំណេះដឹងហើយ ពួកគេអាចផ្តល់នូវសេវាកម្មថែរក្សាភែ្នកដែលមានគុណភាពល្អបំផុតដល់អ្នកជំងឺភែ្នកទាំងអស់។សមាគមគ្រពេទ្យភែ្នកកម្ពុជាបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២ដោយ ក្រុមគ្រូពេទ្យភែ្នកនិងមានការយល់ព្រមពីក្រសួងសុខាភិបាលជាមួយនិងបេសកម្មដែលផ្តល់គុណភាពសេវាកម្មថែទាំសុខភាពភែ្នក។

 
នៅគ្រប់ខេត្តនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយជួបអ្នកដែលមានជំនាញខាងថែទាំសុខភាពភែ្នក។ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេនិងធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមានទំនុកចិត្ត កាន់តែប្រសើរឡើងដោយកែឆៃ្នគំរូនៃសេវាកម្មថែរក្សាភែ្នកនៅក្នុងប្រទេសឲ្យមានសេវាកម្មប្រកបទៅដោយគុណភាពនិងមានស្តង់ដាអន្តរជាតិ។
 
សមាជិកនៃសមាគមគ្រូពេទ្យភែ្នកកម្ពុជាមានក្រុមគ្រូពេទ្យភែ្នកដែលជាមូលដ្ឋាននសវេជ្ជបណ្ឌិតផែ្នកចក្ខុករោគនិងជំនួយការផែ្នកវេជ្ជសាស្រ្តនៅពាសពេញ ផៃ្ទប្រទេសដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសកម្មភាពនៃការផ្តល់សេវាកម្មថែរក្សាភែ្នកសំរាប់អ្នកជំងឺភែ្នកទាំងអស់និងផ្តល់ការអប់រំសុខភាពភែ្នកព្រមទាំងរួមបញ្ចូល យ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យនៃភាពពិការនៅក្នុងប្រទេស។នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសមគមគ្រូពេទ្យភែ្នកកម្ពុជាមានសមាជិក៦២នាក់ដែលសុទ្ធសឹងមាន សម្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបំរើនូវសេវាកម្មថែទាំសុខភាពភែ្នកជូនដល់ប្រជាជន។
 
ទស្សន:
ដើម្បីផ្តល់គុណភាពសេវាកម្មថែរក្សាសុខភាពភែ្នកសំរាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់និងកាត់បន្ថយអត្រានៃភាពពិការភែ្នកនៅទូទាំងប្រទេស។
 
បេសកកម្ម​:
  • ការផ្តល់នូវគុណភាពសេវាកម្មថែរក្សសុខភាពភែ្នកជូនប្រជាជនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា
  • កាត់បន្ថយអត្រានៃភាពពិការភែ្នក
  • ជួយពង្រឹងនូវសម្ថភាពអ្នកងកទេសថែរក្សាសុខភាពភែ្នកនិងរក្សាទំនាក់ទំនងល្អក្នុងការបញ្ចូនអ្នកជំងឺមកព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលា
  • ពង្រឹងនូវសេវាកម្មថថែរក្សាសុខភាពភែ្នកឲ្យមានគុណភាពតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិ
 
ជីវប្រវត្តិ
សមាគមគ្រូពេទ្យភែ្នកកម្ពុជាបានបងើ្កតឡើងនៅឆ្នាំ២០០៣ដោយក្រុមគ្រូពេទ្យភែ្នកកម្ពុជានិងមានការគាំទ្រពីក្រសួងសុខាភិបាល។សមាជិកនៃសមាគមគ្រូពេទ្យ ភែ្នកកម្ពុជាដែលជាមូលដ្ឋាននៃវេជ្ជបណ្ឌិតផែ្នកចក្ខុរោគនិងជំនួយការវេជ្ជសាស្រ្តពាសពេញផៃ្ទប្រទេស។នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសកម្មភាពនៃការផ្តល់សេវាកម្ម ថែទាំសុខភាពភែ្នកសំរាប់អ្នកជំងឺភែ្នកទាំងអស់និងផ្តល់សេវាអប់រំសុខភាពភែ្នកព្រមទាំងរួមបញ្ចូលយា់់ងសកម្មក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងវះកាត់ជំងឺភែ្នកដើម្បីកាត់ បន្ថយភាពពិការភែ្នកនៅក្នុងប្រទេស។បច្ចុប្បន្ននះសមាគមគ្រូពេទ្យភែ្នកកម្ពុជាមានសមាជិកចំនួន៦២នាក់ដែលបានបងើ្កតដោយក្រុមគ្រូពេទ្យភែ្នកកម្ពុជា៕

21st COS Annual Congress

December 8, 2023