•  

ទំនាក់ទំនង

អាស័យដ្ឋាន

មន្ទីពេទ្យព្រះអង្គឌួង, អគារចក្ខុររាគ ភ្នំពេញ ប្រអប់សំបុត្រ ២០២៧ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

No

Name

Title

Phone

E-mail

1

Dr Pok Thorn

COS Director

+855 10 853 335

thornpok@gmail.com

2

Dr Sun Sarin

CPD President

+855 12 840 796

sarin_sun@yahoo.com

3

Dr Do Seiha

 

 

doseiha@gmail.com

 

 

 

 

 

ទំរង់ផ្ញើសារ

  • ឈ្មោះ*

  • អ៊ីម៉េល*

  • ប្រធានបទ

  • អត្ថន័យសារ